சிறுநீரக கல் எப்படி ஏற்படுகிறது?, சிறுநீரக கல்லை வெளியேற்ற முழுமையான விளக்கம்


உடல்நலம்-மருத்துவம் (Health & Medicine)

VIEW MORE.. PLAY LIST