குறள் : 33 ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல் | Thirukkural 33


இலக்கியம்

VIEW MORE.. PLAY LIST